Open login
Kompetensutveckling och forskningsanknytning
Skrivet av Administrator    Tisdag 24 mars 2009 09:34    PDF Skriv ut Skicka sidan
Aktivitetsledare: Dan Harnesk, LTU
Btr. aktivitetsledare: Lars-Erik Lauritz, UmU

Aktivitet 1, Kompetensutveckling och forskningsanknytning, har som uppgift att utveckla samverkan mellan aktörer inom krishanteringsområdet samt att utveckla grundutbildnings- och forskningsämnen inom så kallade blåljusutbildningar. Aktiviteten består av 4 delprojekt: Kriskompetenscentrum, Krisplattform Kalix, Kompetensutveckling & Forskningsanknytning och Mötesplats FoU.

Kriskompetenscentrum
Baserat på studier som genomförts i Norrbotten sedan våren 2007 som visar på regionens goda förutsättningar att bygga ett kriskompetenscentrum, implementerar NSS ett Kriskompetenscentrum som kan stärka länets krisberedskap och samtidigt skapa tillväxt för små och medelstora företag som verkar inom krisberedskapsbranschen. Centrat samverkar med den nya myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Krisplattform Kalix
Krisplattform Kalix är ett pilotprojekt i regi av Kriskompetenscentrum (KKC). Projektets syfte är att öka krisberedskapen i Kalix kommun genom uppbyggnaden av en så kallad One Stop Shop (OSS) för krisberedskap. OSS handlar om att ha en ingång för stöd, information och kontakt som krisdrabbade behöver i både det korta och långa perspektivet för att minska de negativa effekterna i samband med kris. Resultatet blir en ingångspunkt för aktörer vid krisinsatser samt för samlingsinformation till medborgare. På så sätt utvecklas en säker kedja för informationsförsörjning hela vägen från olyckplatser till samhällelig information via multipla kommunikationskanaler som t ex webb, telefon, sms, videotjänster och muntlig information.

Kompetensutveckling & Forskningsanknytning
En viktig fråga för de yrkesinriktade blåljusutbildningarna är hur en forskningsanknuten utbildning ska utvecklas. En sådan utbildning förbereder studenten för en yrkesroll som i allt högre grad handlar om livslångt lärande. Studenter behöver tränas i vetenskapligt tänkande och ett kritiskt förhållningssätt för att kunna hantera förändringar i teknik och utveckling såväl som risker och hot. Det övergripande målet med aktiviteten är att kartlägga hur blåljusutbildningarna forskningsanknyts idag. Att ta reda på vilka förutsättningar som finns för forskningsanknuten utbildning och utifrån denna kartläggning ta fram modeller för kompetensutveckling och forskningsanknytning.

Mötesplats FoU.
Mötesplats FoU är ett delprojekt som syftar till att skapa ett forum för utbyte mellan NSS projektets alla doktorander och seniora forskare. Avsikten är att under NSS projekttid genomföra ett antal seminarier och workshops kring forskningsansatser för att studera multi-disciplinära forskningsproblem i kontexten blåljusverksamhet. 

Aktiviteten är ett samarbete mellan UmU, LTU och FOI.

Senast uppdaterad ( Tisdag 09 juni 2009 09:23 )